Regulamin E-karty podarunkowej

Słowniczek:

Wydawca” – Motherhood Justyna Garstecka z siedzibą w Wólce Pełkińskiej 282a, 37-511 Wólka
Pełkińska, NIP 522 112 95 45, REGON 017195430 będący wydawcą e-karty podarunkowej.

E-karta podarunkowa” – karta podarunkowa w formie niematerialnej (reprezentowany przez jednorazowy kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym motherhood.pl  do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty;

Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy e-kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz e-karty podarunkowej, korzystający z e-karty podarunkowej;

§1. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy E-karty podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym www.motherhood.pl. Przekazanie nabywcy e-karty podarunkowej może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej E-karty podarunkowej. Zapłata za E-kartę podarunkową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego, karty płatniczej oraz przelewu dotpay.

3. E-karty podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej E-karty podarunkowej.

4. E-karta podarunkowa ma przyporządkowany jednorazowy kod rabatowy.

5.E-kartę podarunkową należy zrealizować jednorazowo i w całości.

6. Środki pieniężne jakie pozostały na E-karcie podarunkowej po zrealizowaniu zakupów nie podlegają zwrotowi, a kod rabatowy zostaje zdezaktualizowany.

7. E-karta podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepie Internetowym motherhood.pl przy użyciu znajdującego się na niej jednorazowego kodu rabatowego na kwotę na którą opiewa karta podarunkowa.

8. E-karta podarunkowa (kwota pieniężna na którą opiewa karta podarunkowa) nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.

9. E-karta podarunkowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów za pomocą E-karty produktowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego motherhood.pl.

10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią E-kartą podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie E-karty podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

11. E-karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu.

§2. Zasady korzystania z E-karty podarunkowej

1. E-karta podarunkowa posiada jednorazowy kod rabatowy, który może być wykorzystany jednorazowo.

2. Realizacja zakupów przy użyciu E-karty podarunkowej musi odnosić się do produktów o cenie równej lub wyższej kwocie jaka znajduje się na E-karcie Podarunkowej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bądź płatnością dotpay, gdy wartość nabywanych produktów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna E-karty podarunkowej.

§3. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem E-kart produktowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące E-karty podarunkowej mogą być przesyłane na piśmie na adres Wydawcy z dopiskiem „E-karta podarunkowa – reklamacja”.

§4. Postanowienia końcowe

1. Nabycie E-karty podarunkowej przez Nabywcę wymaga wyrażenia zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z E-karty podarunkowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą wymaga wyrażenia przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. E-karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. E-karta podarunkowe są formą kodu rabatowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.motherhood.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego motherhood.pl, dostępnym na stronie internetowej www.motherhood.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.